Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa w leśnictwie Tuchlin

Ochrona gatunkowa poprzez czynną ochronę siedlisk w lesnictwie Tuchlin to projekt prowadzony w 2016 roku i współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie.

W granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu w okolicach miejscowości Tuchlin znajduje się wiele wilgotnych siedlisk ze śródleśnymi oczkami wodnymi. Jest to obszar, który wyszkowscy leśnicy od lat otaczają szczególną opieką- obszary te są miejscami bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów (m.in. kumaka nizinnego, ropuchy szarej i rzekotki drzewnej). Płazy żyjące w okolicy Tuchlina są bazą żerową dla gniazdującego tam bociana czarnego. Na tym terenie znajdują się także stanowiska storczyków, gdzie aby je chronić należy wykaszać trawy i krzewy.

 

W 2016 roku działania na tych siedliskach zostaną dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Ochrona gatunkowa poprzez czynną ochronę siedlisk w leśnictwie Tuchlin" kwotą 5 625,00 zł. Uzyskana dotacja będzie wspierała finansowo wykoszenie traw i krzewów na powierzchni 5,35 ha oraz przygotowanie 24 stanowisk do zimowania dla płazów.


Nasze lasy - czyste lasy. 90 lat Lasów Państwowych

W ramach projektu "Nasze lasy - czyste lasy. 90 lat Lasów Państwowych" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nadleśnictwo Wyszków przygotowało:

- wystawę historyczną w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie „Leśne Historie" prezentowaną w dniach 25 kwietnia  2014 r.– 23 maja 2014 r.

- zbiórkę elektroodpadów w Wyszkowie "Leśnicy dla Wyszkowa" – przeprowadzoną 7 czerwca 2014 roku

- publikację dotyczącą historii lasów okolic Wyszkowa  - "Dwie długości życia sosny. Nadleśnictwo Wyszków wczoraj i dziś 1794-2014"

- wystawę plenerową „Historia wyszkowskich lasów w fotografii" prezentowaną w centrum Wyszkowa w dniach 19 września 2014 – 24 października 2014 r.

 


Ochrona gatunkowa w leśnictwie Tuchlin

Ochrona gatunkowa poprzez czynną ochronę siedlisk w leśnictwie Tuchlin to projekt prowadzony w 2014 roku i współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie

W granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu w okolicach miejscowości Tuchlin znajduje się wiele wilgotnych siedlisk ze śródleśnymi oczkami wodnymi. Wyszkowscy leśnicy od lat otaczają je szczególną opieką – obszary te są miejscem bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów (m.in. ropuchy szarej, kumaka nizinnego czy rzekotki drzewnej). Żyjące tu płazy stanowią bazę żerową dla gniazdującego w pobliżu bociana czarnego – leśnego kuzyna znanego szeroko bociana białego. Na terenie tym znajdują się także stanowiska storczyków W celu ich ochrony wykaszane są trawy i krzewy.

W 2014 roku działania na tych siedliskach zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „Ochrona gatunkowa poprzez czynną ochronę siedlisk w leśnictwie Tuchlin" kwotą 22 188,00 zł. Uzyskana dotacja wsparła finansowo oczyszczanie oczek wodnych na łącznej powierzchni 3,00 ha, przygotowanie 24 stanowisk dla zimowania płazów oraz wykoszenie traw i krzewów na powierzchni 5,35 ha.

 


Świetlista dąbrowa

Zachowanie siedliska świetlistej dąbrowy 91I0 w leśnictwie Natalin to projekt prowadzony w 2013 roku i współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie.

Świetliste dąbrowy to ciepłolubne lasy mieszane z dominacją w drzewostanie dębów - szypułkowego Quercus robur i bezszypułkowego Q. petraea. W domieszce występują: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, rzadziej topola osika Populus tremula, lipa drobnolistna Tilia cordata i grab zwyczajny Carpinus betulus. Runo jest bujne i bogate w gatunki, rosną w nim zarówno rośliny typowe dla lasów mieszanych jak i innych zbiorowisk – łąk, kserotermicznych muraw oraz okrajków.

Główną przyczyną powstawania siedlisk dąbrów była działalność człowieka.

Przez całe tysiąclecia zwierzęta domowe częściej wypasane były w lasach niż na łąkach. Poza wypasem zwierząt świetliste dąbrowy użytkowane były poprzez wykaszanie runa, grabienie ścioły leśnej i zbiór żołędzi. Takie użytkowanie lasu prowadziło do eliminacji podrostu, co powodowało rozluźnienie drzewostanu  i doświetlenie runa leśnego. W miarę jak ustępował wypas rozpoczęła się ekspansja drzew i krzewów oraz rozrośnięciu się warstwy krzewów. Na skutek zmian warunków świetlnych utrudniony został rozwój gatunków światłolubnych.

Świetlista dąbrowa w leśnictwie Natalin porasta niewielki wał morenowy na powierzchni 9,33 ha w wydzieleniach 174 d,  174 f, 200 a. Występuje tu drzewostan dębowy z udziałem sosny, a runo tworzą gatunki takie jak: pięciornik biały Potentillo alba, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, sierpik barwierski Serratula tinctoria, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum.

Ochrona świetlistych dąbrów wymaga obecnie prowadzenia cięć ograniczających zacienienie dna lasu. Usunięcie podszytu grabowo - leszczynowego wraz z wyniesieniem poza obszar siedliska pozwoliło na zwiększenie ilości światła docierającego do dna lasu, niezbędnego dla rozwoju gatunków runa leśnego.

Siedlisko świetlistej dąbrowy jest siedliskiem priorytetowym programu Natura 2000 – to znaczy, że jest siedliskiem zagrożonym zanikiem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. Świetliste dąbrowy występują w Polsce na powierzchni około 4 500 ha.