Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie drwali

Zaproszenie na kurs drwali

Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział Wojewódzki w Ostrołęce uprzejmie informuje, że zamierza przeprowadzić na terenie zarządzanym przez PGL LP Nadleśnictwo Wyszków kurs drwali (pilarzy). Szkolenie obejmować będzie 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych z zakresu:

-BHP,

-Udzielanie  pierwszej  pomocy  w  nagłych  wypadkach,

-Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie, budowa pilarek wg. układów, usuwanie usterek i regulacja, paliwa, oleje i smary,

-Przygotowanie pilarki / wykaszarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego piły łańcuchowej,

-Wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacja i sortymentacja,

-Narzędzia pomocnicze,

-Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych,

-Technika ścinki i obalania drzew pilarką w warunkach trudnych i usuwanie złomów i wywrotów,

-Technika przerzynki kłód i dłużyc,

-Technika okrzesywania drzew ściętych,

-Zasady organizacji procesu technologicznego w aspekcie ekspozycji na hałas oraz wydajność i ochronę pracy,

-Wykaszarki i wycinarki.

 Szkolenie planowane jest w okresie od 20 stycznia do 17 lutego br. 

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień wymaganych w wykonywaniu zawodu: drwal operator pilarek łańcuchowych i konsolowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania
i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie. Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie drwal. Świadectwo wystawione jest w języku polskim
i angielskim.

 W kursie będą uczestniczyć kandydaci legitymujący się, w zakresie wykształcenia ogólnego, ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym odbycie szkolenia.

 Realizacja teoretycznej części materiału programowego kursu oraz ćwiczeń z budowy pilarki
i regulacji jej zespołów odbywać się w odbędą na terenie Nadleśnictwa Wyszków, Leśników 27, Leszczydół Nowiny. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w naturalnych warunkach produkcyjnych na terenie Nadleśnictwa Wyszków. Ćwiczenie różnych czynności z zastosowaniem pilarki, kierowane jest przez uprawnionych trenerów.

 Zgłoszenia przyjmowane są:

telefonicznie nr. tel. 608 400 920;

email: k.wyrzykowski@warszawa.lasy.gov.pl 

lub osobiście u kol. Krzysztofa Wyrzykowskiego pracującego w Nadleśnictwie Wyszków Leszczydół Nowiny ul. Leśników 27.